Den Halländska Överenskommelsens handlingsplan 2020-2024

I maj 2019 samlades företrädare för Hallands idéburna sektor och Region Halland för att signera den Halländska Överenskommelsen (HÖK). Fokus för arbetet är att verka för en socialt hållbar samhällsutveckling som präglas av tillit, delaktighet och förståelse för våra olikheter. Sedan signeringsceremonin 2019 har en arbetsgrupp arbetat med att lägga grunden för hur arbetet med HÖK ska genomföras. En uppgift i detta arbete har varit att ta fram en handlingsplan för vad arbetsgruppen kan vara med och initiera, följa och stötta för att säkerställa att arbetet med HÖK fortskrider.

Handlingsplanens upplägg består av att varje år som planen omfattar har ett tema som är hämtat från en av överenskommelsens principer. Temat används både för att förankra arbetet i en övergripande punkt som går att belysa ur många aspekter genom nyhetsbrev och på den årliga samverkanskonferensen. Varje år får också ett fokusområde tilldelat där ett flertal aktiviteter kopplas. Dessa kan ske genom seminarium, rapporter, exempelkonferenser, dialogmöten eller liknande.

Uppföljningar publiceras vid varje verksamhetsår.

2023
Tema år: Långsiktighet
Fokusområde: Gemenskap – ingen ska lämnas utanför!
Aktiviteter:

 • Samverkanskonferens med tema långsiktighet
 • Workshop kommande sakområden
 • Dialogmöten ”HÖK efter 2024”
 • Framtidsforum: Föreningslivets utmaningar och möjligheter – engagemang, medlemsrekrytering och det ideella ledarskapet

Uppföljning 2022-2023 här.

2024
Tema år: Kvalitet
Fokusområde: tas fram under samverkanskonferensen 2022
Aktiviteter:

 • Samverkanskonferens med tema kvalitet
 • Uppföljning HÖKs målbild 2024
 • Presentation ”HÖK efter 2024”

2020
Tema år: Kunskapsdelning
Fokusområde: Psykisk hälsa
Aktiviteter:

 • Grov kartläggning av samverkan mellan Region Halland och idéburna organisationer
 • Skapandet och lansering av den Halländska Överenskommelsens hemsida
 • Fördjupade samtal om den Regionala Utvecklingsstrategin
 • Dialogmöten mellan Region Hallands psykiatri och idéburna aktörer
 • Remissmöte om den Regionala utvecklingsstrategin
 • Samverkanskonferens med tema kunskapsdelning

Uppföljning 2019-2020 här.

2022
Tema år: Öppenhet och insyn
Fokusområde: Pandemins konsekvenser
Aktiviteter:

 • Avstämning HÖKs målbild 2024
 • Samverkanskonferens med tema öppenhet och insyn
 • Dialogmöte: ”HÖK efter 2024”
 • Framtagandet av modell kring psykisk hälsa
 • Utbildning IOP och upphandling för idéburna (rest från 2021)
 • Framtidsforum: Omstart för föreningslivet

Uppföljning 2021-2022 här.

2021
Tema år: Dialog
Fokusområde: Demokrati
Fortsatt arbete: Psykisk hälsa
Aktiviteter:

 • Utbildningstillfälle Idéburet Offentligt Partnerskap
 • Samverkanskonferens med tema dialog
 • Upphandling för idéburna
 • Uppmärksammande av rösträtten 100 år
 • Workshop kommande fokusområden

Uppföljning 2020-2021 här.