Pågående utvecklingsarbete

Sedan vintern 2020 jobbar den Halländska Överenskommelsen intensivt med psykisk hälsa.

Vi jobbar för är en modell där offentlig och idéburen sektor tar ett gemensamt krafttag för att öka den psykiska hälsan i Halland.

Offentlig sektor och andra aktörer stöter dagligen på personer som lider av psykiska besvär, men som inte är föremål för vare sig diagnos eller medicinsk behandling. Genom att dessa personer får hjälp och stöd att lotsas in i föreningslivet får individen tillgång till ett sammanhang där individens egna intressen står i centrum.

Ett sammanhang som upplevs både meningsfullt och begripligt har visat sig vara väldigt framgångsrikt för en god folkhälsa och beskrivs väl i Antonovskys teori om KASAM.

Det finns en bred palett av idéburna organisationer i Halland.
Sektorns mångfald möjliggör mycket precisa individanpassade insatser. För att personer som mår dåligt ska kunna navigera sig bland sektorns tusentals aktörer och verksamheter, ska vår modell erbjuda ett stöd från att personens behov av ett sammanhang identifieras, till att personen känner trygghet att besöka verksamheten av egen kraft.

Modellen arbetats fram inom den Halländska Överenskommelsen som samlar 38 Idéburna organisationer och Region Halland. Vi hoppas att modellen ska kunna testas inom kort.

Syfte
Att utveckla och implementera en halländsk modell för ökad psykisk hälsa med avstamp i den Regionala Utvecklingsstrategin ”Halland – Bästa livsplatsen 2035”. I utvecklingsarbetet ingår att:

  • Skapa möjligheter till ökad psykisk hälsa och social tillhörighet för personer som upplever psykiska besvär, men ännu inte är föremål för diagnos eller medicinsk behandling.
  • Möjliggöra för Region Halland att prioritera patienter med stora vårdbehov.
  • Synliggöra idéburen sektors potential att stärka den halländska folkhälsan och ge organisationerna möjlighet att öka sina medlemstal.

Mål
Att kunna erbjuda fler hallänningar ett ökat psykiskt välbefinnande genom att erbjuda meningsfulla sammanhang att vara i.