Konferenser och dialogmöten

Varje år arrangerar den Halländska Överenskommelsen en samverkanskonferens som samlar de största regionala organisationerna kring ett brett ämne för att diskutera och dela erfarenheter.

Kommande tillfällen att träffas:

Våren 2023 – Utbildningsdag IOP

I juni fattade riksdagen beslut om propositionen ”Idéburen välfärd”. Beslutet innebär att offentlig sektor kan reservera upphandlingar och LOV (Lagen om valfrihetssystem). Eftersom många idéburna organisationer aldrig har deltagit i något av systemen behövs mer kunskap. Offentliga upphandlingar har generellt en begränsad kunskap om idéburna aktörer. Den behöver öka.

Vid sidan av upphandling och LOV finns det som kallas Idéburet offentligt partnerskap, IOP.

15 november 2022 – Samverkanskonferens, kl. 17-20, Katrinebergs folkhögskola
Samverkanskonferens 2022: Tillit går åt båda hållen!
Öppenhet och insyn skapar legitimitet, tillit och ökar chansen för delaktighet. Jo, så säger faktiskt forskningen. Men bara om det också kompletteras med en förståelse för att vi ibland tycker och vill annorlunda. Det är inget nytt i samverkanssammanhang, men det är något vi sällan talar om.

Frågor om insyn och öppenhet brukar bara diskuteras när det kommer till misstro eller kontroll. Men har du tänkt på att öppenhet och insyn också ger bättre förutsättningar att få stöd och förståelse för när något går åt skogen eller när något inte blev som ni först trodde?

Lars Trädgårdh, professor vid Marie Cederschiölds högskola, berättar om tillitsforskning och intressekonflikter i balansen mellan tillit, kontroll och förtroende.

Kom och ta del av inspiration och spänstiga dialoger där du får resonera med andra om hur vi kan skapa en ljusare framtid tillsammans – byggd på tillit, delaktighet och legitimitet!