Konferenser och dialogmöten

Varje år arrangerar den Halländska Överenskommelsen en samverkanskonferens som samlar de största regionala organisationerna kring ett brett ämne för att diskutera och dela erfarenheter.

Kommande tillfällen att träffas:

15 november 2022 – Samverkanskonferens, kl. 17-20, Katrinebergs folkhögskola
Årets samverkanskonferens anordnas på temat tillit.  Tilliten minskar dessvärre i Sverige. Att människor upplever att det går att lita på människor i allmänhet eller känner förtroende för gemensamma institutioner, är en nyckel för att skapa en mer inkluderande gemenskap, delaktighet och förståelse för våra olikheter.

Årets tema är därför tillit och kopplas till den Halländska Överenskommelsen genom principen om öppenhet och insyn.
Samverkanskonferens 2022: Tillit
Mer information och anmälan kommer efter sommaren.

Vintern 2022/2023 – Utbildningsdag IOP

I juni fattade riksdagen beslut om propositionen ”Idéburen välfärd”. Beslutet innebär att offentlig sektor kan reservera upphandlingar och LOV (Lagen om valfrihetssystem). Eftersom många idéburna organisationer aldrig har deltagit i något av systemen behövs mer kunskap. Offentliga upphandlingar har generellt en begränsad kunskap om idéburna aktörer. Den behöver öka.

Vid sidan av upphandling och LOV finns det som kallas Idéburet offentligt partnerskap, IOP.