Konferenser och dialogmöten

Varje år arrangerar den Halländska Överenskommelsen en samverkanskonferens som samlar de största regionala organisationerna kring ett brett ämne för att diskutera och dela erfarenheter.

Kommande tillfällen att träffas:

9 november 2023:
Samverkanskonferens 2023:

Ska vi prata om det?

Det är när det är som tuffast som vi har mest användning av stabila samarbeten och goda relationer. Då ökar förståelsen för varandra och gör det enklare att skapa samverkan kring komplexa samhällsproblem. Årets tema är långsiktighet och fokuserar på förutsättningar för engagemang. Som en del av temat öppnas ett nytt kapitel för samverkan i Halland genom en uppdatering av den Halländska Överenskommelsen – var med på den resan!

Medverkande:
Jonas Nordling, journalist med erfarenhet som fackligt förtroendevald. Jonas berättar om sin bok ”Den svagaste länken” som beskriver hur fackföreningsrörelsen förlorat 100 000 förtroendevalda sedan mitten på 1990-talet.

Nordlings tes, att antalet förtroendevalda har sjunkit på grund av ett skiftat fokus från röst till service och från vald till betald. Hur har skiftet uppstått, går den att styra om och är det önskvärt?

Kom och ta del av inspiration och spänstiga dialoger där du får resonera med andra om hur vi kan skapa en ljusare framtid tillsammans – byggd på tillit, delaktighet och långsiktighet!

1 juni 2023:

Framtidsforum

Hur kommer framtidens föreningsliv se ut?
Ta del av barn- och ungdomsorganisationers syn på engagemang och diskutera hur deras erfarenheter kan tas tillvara när vi spanar framåt.

Förutom barn och ungas perspektiv diskuterar vi hur trender i finansiering, administration och medlemsengagemang påverkar såväl samverkan mellan offentlig och idéburen sektor och föreningslivets utveckling de kommande 10-20 åren.

Utbildning 23:e mars 2023: Idéburet offentligt partnerskap och upphandling för idéburna.

När två eller fler parter ska samverka behöver flera val göras på vägen. Ett av de vägskälen som många är nervösa för är vilken metod som kan användas för att finansiera samarbetet på. Ibland räcker det med ett föreningsbidrag, ibland behövs ett partnerskap och ibland ska verksamheten upphandlas. Från 1 jan 2023 är det dessutom möjligt att reservera kontrakt inom LOU och LOV till idéburna som uppfyller vissa krav.

På utbildningen kommer du få lära dig de juridiska aspekterna på när det är möjligt att använda finansieringsformerna, vilka för- och nackdelar de har och i vilka situationer de inte bör användas. Syftet med dagen är att öka kunskapen om vilka verktyg och modeller som finns och öka chansen till mer ändamålsenliga och medvetna val.

Medverkande:
Ludvig Sandberg, utvecklingsledare Göteborgs stad
Sofia Åberg, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten

15 november 2022 – Samverkanskonferens, kl. 17-20, Katrinebergs folkhögskola
Samverkanskonferens 2022: Tillit går åt båda hållen!
Öppenhet och insyn skapar legitimitet, tillit och ökar chansen för delaktighet. Jo, så säger faktiskt forskningen. Men bara om det också kompletteras med en förståelse för att vi ibland tycker och vill annorlunda. Det är inget nytt i samverkanssammanhang, men det är något vi sällan talar om.

Frågor om insyn och öppenhet brukar bara diskuteras när det kommer till misstro eller kontroll. Men har du tänkt på att öppenhet och insyn också ger bättre förutsättningar att få stöd och förståelse för när något går åt skogen eller när något inte blev som ni först trodde?

Lars Trädgårdh, professor vid Marie Cederschiölds högskola, berättar om tillitsforskning och intressekonflikter i balansen mellan tillit, kontroll och förtroende.