Den Halländska Överenskommelsen

I Halland har vi sedan 2019 en överenskommelse om att offentlig och idéburen sektor vill och bör samverka mer för att skapa ett samhälle präglat av delaktighet, tillit och förståelse för varandras olikheter.

Överenskommelsen utgår från sex principer som ska säkerställa att samverkan sker på ett sjysst sätt: dialog, långsiktighet, öppenhet och insyn, självständighet och oberoende, mångfald, samt kvalitet. Genom att regelbundet träffas för att diskutera både sak- och förutsättningsfrågor, skapas fler möjligheter att göra tillsammans och skapa samsyn.

Genom att signera Den Halländska Överenskommelsen deklarerar din organisation att ni vill samverka mer med andra. Som part bjuds du in att diskutera samhällsutveckling, problem och möjliga lösningar med andra idéburna och tjänstepersoner och politiker från offentlig sektor. Dessutom får ni vägledning i vilka principer som bör gälla när ni hittat någon att samverka med.

Överenskommelsen ska verka både strategiskt och operativt. Samordningen och driften av överenskommelsen sker genom arbetsgruppen. Alla undertecknande organisationer ansvarar dock för att arbeta med överenskommelsen utifrån sina egna förutsättningar och genom sin utsedda kontaktperson.

Nätverksgruppen

Ansvaret för Överenskommelsens genomförande är delat mellan alla signerande parter. Men för att inte tappa momentum så har det bildats en nätverksgrupp. Gruppen har som uppgift att initiera övergripande processer, samordna information om arbetet och följa upp hur undertecknade parter förhåller sig till överenskommelsen, men också att arrangera den årliga samverkanskonferensen. Arbetet leds av en processledare från Hallands bildningsförbund.

Idéburna

Sandra Hidgård
Sofie Johansson
Leif Andersson
Maritha Johansson
Kristina Hallén Flaa
Michael Coyet
Marion Eckardt
Torbjörn Lagergren
Rebecca Nordström, processledare

Region Halland

Staffan Carlsson
Anette Johansson
Yvonne Danielsson
Camilla Frejd
Anders T. Carlsson
Malin Niedomysl

Länsstyrelsen

Lisa Hansson (adj.)

Parterna

Vill din organisation ansluta sig till den Halländska Överenskommelsen?

Kontakta Processledare Rebecca Nordström för mer information.