Varför en Överenskommelse?

2008 undertecknades en nationell överenskommelse mellan regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och organisationer från den idéburna sektorn. Syftet var att stärka det civila samhällets självständighet och stödja framväxten av idéburna aktörer.

I Halland har vi samma ambition. Den regionala överenskommelsen i Halland syftar till att främja den goda relationen mellan undertecknade parter, öka kunskapen om varandra och skapa förutsättningar för utökat samarbete. Tillsammans kan vi verka för en socialt hållbar samhällsutveckling som präglas av tillit, delaktighet och förståelse för våra olikheter. Det arbetet underlättas om vi vet vad vi kan förvänta oss av varandra och vilka principer som ska prägla vår framtida samverkan.

Region Halland

Region Hallands motiv för dialog och överenskommelse är att betona den idéburna sektorns betydelse som viktig aktör för den regionala utvecklingen. Viktiga utgångspunkter är den regionala utvecklingsstrategin, tillväxtstrategin samt Hallands kulturplan.

Genom överenskommelsen vill Region Halland medverka till att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskapet i Halland.

Utifrån överenskommelsen vill Region Halland bidra till att skapa ett öppet förhållningssätt, uppmuntra till fortsatt dialog och samverkan med idéburna organisationer utifrån gemensamma principer.

Idéburen sektor

Den idéburna sektorn består av en mångfald av organisationer och värderingar. Gemensamt för dessa är att de har ett demokratiskt uppbyggt styre, bygger på frivilligt engagemang, samt sätter medlems- eller samhällsnytta framför ekonomisk vinst. De präglas av att medlemmarna definierar organisationens värderingar och uppdrag. Det gör idéburna organisationer dels till demokratiskola och röstbärare, samt i vissa fall till uppdragsutförare. Arbetet utförs ofta ideellt, men kan också utföras av anställd personal. Organisationer inom den idéburna sektorn kan vara föreningar, sociala företag, kooperativ, stiftelser, trossamfund, samt likande sammanslutningar.

Arbetsgruppen

img_5351

Ansvaret för Överenskommelsens genomförande är delat mellan alla signerande parter. Men för att inte tappa momentum så har det bildats en arbetsgrupp. Gruppen har som uppgift att initiera övergripande processer, samordna information om arbetet och följa upp hur undertecknade parter förhåller sig till överenskommelsen, men också att arrangera den årliga samverkanskonferensen.

Arbetsgruppen består av 16 personer, varav åtta st från den idéburna sidan och sex st från Region Halland. Länsstyrelsen har en representant adjungerad och arbetet leds av en processledare från Hallands bildningsförbund.

Region Halland

Staffan Carlsson
Anette Johansson
Yvonne Danielsson
Boel Abelson-Crossley
Anders T. Carlsson
Vakant

Länsstyrelsen

Urszula Hansson (adj.)

Idéburna

Sandra Hidgård
Marita Johansson
Sofie Johansson
Leif Andersson
Bo Westman
Gerd Pontén
Maritha Johansson
Björn Ericson
Rebecca Nordström, processledare