Kartläggning: regionerna och civilsamhället

Under 2020 genomförde Myndigheten för civilsamhällesfrågor (MUCF) en kartläggning där regionerna fick uppge hur deras samverkan med civilsamhället* ser ut. 20 av 21 regioner svarade på enkäten och nu har MUCF sammanställt svaren. Generellt kan man säga att samverkan ser väldigt olika ut – både i sin struktur och hur djupgående den är.

Region Hallands svar visar att det finns flera strukturer, uppdelade efter verksamhet och avgränsad till specifika nämnder. Men det är viktigt att poängtera att sammanställningen av samverkan inte är heltäckande.

Region Halland samverkar med idéburen sektor på många olika sätt. De flesta förvaltningar har någon form av samverkan med en eller flera idéburna verksamheter. Ofta i form av brukarråd, inom ramen för projekt eller som egenskap av remissinstans. Det är en viktig del av arbetet att vara röstbärare, som tyvärr sällan uppmärksammas.

Sett till hur andra Regioner har svarat så finns det både regioner att inspireras av och några som man kan erbjuda stöd till. Kartläggningen kan användas som ett uppslagsverk i fall din organisation har en idé på samverkan som inte finns i Halland idag. Chansen är stor att det finns en annan region som har en passande struktur att inspireras av eller som man kan bolla vidare.

MUCFs kartläggning ”Regionerna och civilsamhället” (2021)

*civilsamhället är ett annat begrepp för idéburen sektor.