Uppföljning Halländska Överenskommelsen maj 2019 – okt 2020

 In Okategoriserade

Sedan den Halländska Överenskommelsen (HÖK) lanserades i maj 2019 har mycket fokus legat på att bygga en hållbar infrastruktur: både när det gäller arbetsgruppens arbete och för de som skrivit under Överenskommelsen. Arbetet med att omsätta teori till praktik har präglats av ett prövande där förväntningar och idéer ibland fått omformas. Coronapandemin har inneburit att arbetet med HÖK fått ställas om i vissa delar och skjutits upp i andra.

Nedan följer en sammanställning över aktiviteter och insatser som genomförts mellan maj 2019 och oktober 2020.

Infrastruktur

HÖK lanserades i maj 2019 med en samverkanskonferens där deltagarna signerade överenskommelsen och förde samtal kring vad den nyvalda arbetsgruppen skulle prioritera på lång och på kort sikt, hur parterna ville att uppföljningen skulle ske, samt vilka mer långsiktiga processer som behövde startas upp först. Konferensens svar låg sedan till grund för framtagandet av en handlingsplan och för arbetsgruppens arbetsordning.

En av de tydligaste prioriteringarna som lyftes var att skapa tydligare kommunikation. Både i vad samverkan innebär och att skapa en samlingsplats för arbetet i HÖK. Det resulterade i broschyren En liten samverkansguide, regelbundna nyhetsbrev med information och inspiration, samt lanseringen av hemsidan www.okhalland.se. Nyhetsbreven har dessutom fått en ny utformning och spridit inspiration och tips vid 11 tillfällen sedan maj 2019.

Nya samverkansmöjligheter

Det sker samtal om samverkan löpande. Ibland finns inte rätt förutsättningar för att gå vidare till skarpa samtal, i andra fall handlar det om så smala frågor att det är bättre att lotsa frågan direkt till relevanta organisationer. Några exempel på frågor som tags upp inom ramen för nya samverkansområden är föräldraskapsstöd, brukarinflytande, asylsökandes hälsa, social innovation, suicidprevention och nu senast kring psykisk hälsa. Arbetet med att påverka innehållet i Region Hallands Regionala utvecklingsstrategi (RUS) har resulterat i en förskjutning där idéburen sektor fått en större roll än tidigare genom att få komma till tals tidigare i processen och fått lyfta perspektiv vid flera steg i framtagandet av RUSen. HÖK har också deltagit i framtagandet av Region Hallands Kulturstrategi med kulturplan 2021-2024.

Representation, konferenser och omvärldsanalys

Under perioden har HÖKs arbetsgrupp arrangerat tre egna konferenser: ”Inspelsafton”, fördjupade RUS-samtal och ”ett samhälle där vi alla mår bättre”. Syftet med konferenserna har varit att synliggöra områden som skulle gynnas av en större mångfald av röster, metoder eller perspektiv.

Pandemiutbrottet våren 2020 gjorde att arbetsgruppen träffades mer regelbundet för att följa utvecklingen. Det genomfördes en snabb rundringning till HÖKs parter för att höra stickprov av hur sin organisation drabbats av pandemin och vad som skulle behövas för att underlätta situationen. Resultatet av stickproven framfördes i såväl nationella forum som till länsstyrelsens lägesbilder för covid-19. Ett av de mer intressanta fynden visade på ett samband mellan parternas omställning och de ledande personernas hälsa. En ordförande eller verksamhetsledare utan riskfaktorer kopplat till Covid-19 tenderade att ställa om sin verksamhet och anpassa den i högre grad än de med riskfaktorer. En verksamhetsledare eller ordförande med riskfaktorer var mer benägna att ställa in eller pausa sin verksamhet på obestämd tid. Det var en ny kunskap som gjorde att flera aktörer (offentliga som idéburna) började observera samma tendens i sina regioner.  

Arbetsgruppen blev särskilt inbjuden till Region Halland och Länsstyrelsens regionala forum om Agenda 2030. Där lyftes betydelsen av att förstå idéburna aktörernas villkor innan ramarna för Hallands arbete med Agenda 2030 sätts.

Processledaren för Bästa samverkansplatsen har deltagit i flera nationella, regionala och lokala sammanhang som handlat om samverkan mellan idéburen och offentlig sektor.  En deltagare i arbetsgruppen ingår dessutom i SKRs nätverk för lokala och regionala överenskommelser och en annan i det interregionala nätverket för idéburna processledare. Processledaren har dessutom bjudits in för att föreläsa om HÖK för Halmstads kommun, NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan Regeringen och Idéburna organisationer) och MUCFs regionnätverk.

Parterna

På signeringsceremonin den 14:e maj 2019 signerade 27 organisationer HÖK. Sedan dess har tre organisationer tillkommit, vilket gör att HÖK numera innefattar 30 organisationer. Parterna hålls informerade, uppdaterade och engagerade via e-post genom sin angivna kontaktperson.

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen har letts av processledaren för Bästa samverkansplatsen (Rebecca Nordström) och bestått av:
Kristina Hallén Flaa (Studieförbundet Sensus)                         Staffan Carlsson (Region Halland)
Anders Bengtsson (RF-SISU Halland)                                           Anette Johansson (Region Halland)
Daniel Jönsson (Riksteatern Halland)                                          Boel Abelson Crossley (Region Halland)
Leif Eskelid (DHR Region Halland) Anders T Carlsson (Region Halland)
Kristina Norrman (ABF)
Leif Andersson (Parasport Halland)
Bo Westman (Lokalt Ledd Utveckling Halland)
Vakant

Arbetsgruppen har träffats vid tio tillfällen för att initiera, stötta och följa processer kollade till Överenskommelsen. Den nuvarande arbetsgruppens mandat går ut vid årsskiftet 2020/2021.

Region Halland väljer sina fyra representanter internt. De åtta representanterna från idéburen sektor väljs av de idéburna parterna.

Uppföljningen finns också som PDF.